วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

การหักภาษี ณ ที่จ่าย


ภงด.3

 • เป็นบุคคลธรรมดาและคณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีขึ้นต้นด้วย 1 และ 2

ภงด.53

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีขึ้นต้นด้วย 3

หักอะไรบ้างและคิดกันยังไง


 • ค่าบริการ, ค่าจ้างทำของ, ซ่อมแซม หัก 3 %

 • ค่าเช่า หัก 5%

 • ค่าโฆษณา หัก 2 %

 • หากมีรายการที่ต้องหักรวมอยู่ใน ใบเสร็จเดียวกับรายการที่ไม่ถูกหัก ให้ออกใบเสร็จใหม่ โดยแยกรายการที่ถูกหักออกจากกัน


เกณฑ์การหักให้พิจารณาดังนี้


 • ค่าบริการหรือค่าจ้างทำของมีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท แต่เป็นงานที่จ้างต่อเนื่อง หัก 3 %

 • ค่าบริการหรือค่าจ้างทำของมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป หัก 3%

รูปตัวอย่างการเขียนใบกำกับภาษี


ถ้าหักภาษีเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรต่อไปล่ะ

1. รับรองหัก ภาษี ณ ที่จ่ายจะมีทั้งหมด 4 ใบ


2. ใบที่ 1,2 ให้กับผู้ที่ถูกหัก


3. ใบที่ 3 ส่งให้การเงิน เพื่อทำเอกสารส่ง สรรพากร


4. ใบที่ 4 แนบ เอกสารทำจ่าย จ่าย เงินสดย่อย หรือสำรองจ่าย เป็นต้น
1 ความคิดเห็น:

 1. อยากให้เพิ่มเกณฑ์การรับวางบิล เอกสารประกอบต่างๆที่ใช้วางบิลมีอะไรบ้าง เมื่อรับวางบิลจาก Supplier แล้วส่งให้บัญชี-การเงินจะได้ไม่มีปัญหาเอกสารส่งคืน Site เพราะเอกสารไม่ครบ

  ตอบลบ